Street Style: Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Day 1 and Day 2.

Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Day 1.
 via
source (*)
Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Day 2. vogue: (*)source via (*)

Entradas populares